Groenten open lucht

 

De sector tuinbouw wordt gekenmerkt door teelten met een vrij hoge stikstofbehoefte en dit tot vaak laat in het jaar. Omdat er geen afrijpingsfase is zoals bij akkerbouwteelten blijft er tot aan de oogst een nood aan voldoende stikstof om de gewenste kwaliteit en kwantiteit te behalen. Bijkomend hebben groenten een eerder beperkte bewortelingsdiepte waardoor de nutriënten dus bovenaan in het bodemprofiel  aanwezig dienen te zijn. Het gefractioneerd bemesten, op basis van een tussentijds stikstofadvies, kan in veel teelten de stikstofgift verlagen zonder nadelige effecten op opbrengst en kwaliteit.

 

Belangrijk bij de bemesting is ook de stikstofvrijstelling uit oogstresten en vanggewassen. In sommige gevallen blijft een aanzienlijk deel van het gewas achter op het perceel als oogstrest of wordt een goed vanggewas ingewerkt. Het zo goed mogelijk inschatten van de stikstofvrijstelling hieruit is niet zo evident omdat zowel het volume als de stikstofinhoud eerder ruwe schattingen zijn.  Ook hier kan via het gefractioneerd bemesten op basis van een tussentijds stikstofadvies een goede techniek zijn om deze stikstofvrijstelling zo goed mogelijk te benutten.

 

Ook de onbeteelde zones zoals wendakkers en oogstgangen bieden nog mogelijkheden richting efficiënter omgaan met meststoffen, het beperken van nitraatverliezen en een beter beheer. Op vandaag blijven deze veelal braak liggen in combinatie met een breedwerpige bemesting van het perceel.  Door gebruik te maken van plaatsspecifieke bemestingstechnieken kan hier de efficiëntie van meststoffen sterk verhogen. Bijkomend kunnen deze onbeteelde zones met gras worden ingezaaid, dit zal de draagkracht verhogen wat positief is tijdens de oogst.

Prei

 

 

 

 

 

Bloemkool

 

 

 

 

 

Stikstofvrijstelling uit oogstresten van groenten