Wie zijn we?

Wie zijn we?

 

Een correcte bemesting is steeds cruciaal voor een gezond nitraatgehalte van het grond- en oppervlaktewater, en bij uitbreiding van de hele bodem. Om de sterke nitraataanrijking in verschillende Europese waterlopen tegen te gaan, stelde de Europese Unie in 1991 duidelijke doelen in de Europese Nitraatrichtlijn. De basiskwaliteitsnorm werd vastgesteld op 50 mg nitraat per liter in het oppervlakte- en bodemwater. 

Uit de Nitraatrichtlijn en de vertaling ervan naar de praktijk vloeiden in Vlaanderen het Mestdecreet en de Mestactieplannen voort. De monitoring en opvolging van de waterkwaliteit via het MAP-meetnet is sinds 1999 in handen van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Heel wat land- en tuinbouwers hebben nood aan duidelijke voorlichting en begeleiding om dit correct te implementeren op hun bedrijf. Daarom werd begin 2021 de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit opgericht ter ondersteuning van de doelstellingen van het Vlaamse mestbeleid. Aan de hand van gespecialiseerde dienstverlening ondersteunt B3W landbouwbedrijven in hun overgang tot een duurzamere bedrijfsstrategie en -exploitatie inzake geïntegreerd bodembeheer en oordeelkundige bemesting. 

Een samenwerking van 13 partners

De sterkte van B3W is ongetwijfeld de hechte samenwerking tussen gevestigde waardes in het landbouwonderzoek en -praktijk. Dertien partners bundelen hun kennis en ervaring en zetten hun schouders onder het B3W-project. De geografische spreiding, terreinkennis, gespecialiseerde kennis, expertise in demonstratie, de sterke link met wetenschappelijk onderzoek en het praktijknetwerk maken dat B3W de ideale partner is voor jou om je bedrijf te helpen als je met vragen zit op vlak van een duurzaam mestbeleid. 

B3W is een samenwerking van 13 praktijkcentra, verspreid over heel Vlaanderen

Focus van de werking

Als land- en tuinbouwer of loonwerker ben jij de focus van B3W. Onze waarden zijn dan ook helemaal op jou gericht. Ze vormen de rode draad doorheen het gezamenlijke traject naar een duurzamer bodem- en nutriëntenbeheer en een toekomstgerichte productie. Om dit traject op een goede manier te kunnen aflopen, maakt B3W de opgedane wetenschappelijke kennis op toegankelijke manieren beschikbaar: via verschillende soorten begeleiding en een online kennisbank. Zowel de begeleidingen als de kennisbank worden opgebouwd met de nutriëntenkringloop als basis. 

Zowel de begeleidingen als de kennisbank worden opgebouwd met de nutriëntenkringloop als basis.

 

 

 

De werkvlakken van 2022

Elk jaar bepaalt B3W de belangrijkste werkvlakken in samenspraak met VLM en op basis van het advies van stakeholders en een adviescommissie. In functie van de actuele noden van de sector kunnen de thema’s van jaar tot jaar verschillen. De gekozen thema’s vormen kapstokken voor alle activiteiten, van de kennisbank tot de inhoud van communicatiecampagnes, focusgroepen en thematische uitwisselingsmomenten. De globale nutriëntenkringloop op je bedrijf bepaalt uiteraard hoe je deze thema’s samen met B3W benadert. 

De werkvlakken van 2022 zijn:

  • Beredeneerd bemesten met stikstof en andere elementen bij de maïsteelt, aardappelteelt en groenteteelt. Bij deze laatste ligt de nadruk op de teelt van bloemkool en prei.
  • Werken aan de bodemkwaliteit. Specifieke thema's die aan bod zullen komen zijn: bodemleven, verdichting van de bodem en bodemerosie vermijden en/of remediëren, aan de slag met niet-kerende bodembewerkingen, het beheer van oogstresten bij groenten en het inzetten van vanggewassen en groenbedekkers; ook in de sier- en fruitteelt.
  • Het gebruik van dierlijke mest en hoe dit zo goed mogelijk aan te sluiten bij de gewasbehoefte.
  • Grasland beheren: productief kruidenrijjk grasland, compost en stalmest
  • Precisielandbouw